אביזרי אמבטיה

תקנון אתר

מבוא
ברוכים הבאים לאתר המסחרי אונליין: bathstar ((https://bathstar.co.il (להלן: "האתר").

מפעילת האתר ו/או בעלת הזכויות באתר "bathstar" הינה חברת BMS יבוא ושיווק – סער בוחבוט (להלן: "החברה" או "המפעילה"), והחברה מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים מטה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להיכנס לאתר או לעשות כל שימוש באתר.
השימוש באתר, כמו בשאר היישומים שמציעה החברה, כפוף להוראות כל דין ולתקנון תנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורסמו ע"י החברה.
אנא הקפד לקרוא בעיון את תנאי השימוש, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לקבלת תנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות.
תנאי השימוש שלהלן מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או רוכש ו/או משתמש באתר (להלן: "המשתמש")
לגבי מידע או תוכן מכל סוג שהוא, המצוי והכלול באתר, לרבות בדרך של הפניה.
האמור לעיל ולהלן תקף לכל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט, המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה, ובכלל זה דואר אלקטרוני, תמונות, ציור, שרטוט, רישום, לרבות אופן עיצובם של הנ"ל ו/או כל ריכוז תכנים דיגיטליים בדרך שיש בה כדי ליצור ייחודיות כלשהי
מובהר כי המידע ביחס למוצרים המוצג ו/או הנגיש באמצעות האתר, מתקבל מידי צדדים שלישיים ובאחריותם, והמפעיל אינו אחראי לתוכן המידע האמור בלשון זכר
נועד לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש בסיסמא שהונפקה למשתמש בעת שנרשם לאתר הינו אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית של המשתמש למלא אחר תנאי השימוש הבאים ולהיות מחויב להם.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה המוחלט, וללא קבלת הסכמת המשתמשים לכך, המשך השימוש בשירות
לאחר פרסום "bathstar" שינויים לתנאים הללו, מעיד על כך כי המשתמש קיבל והסכים לכל השינויים האמורים.

תקציר
המפעילה הינה חברה המשווקת ומוכרת ארונות אמבטיה ומוצרים נלווים לאמבט (להלן במאוחד: "תחומי הפעילות")
באמצעות האתר, המפעילה מעבירה מידע הנוגע לתחומי הפעילות, לרבות מתן שירות, מוצרים, מבצעים, רכישה מקוונת וכדומה, המוצעים ע"י החברה
(להלן: "השירותים")למפעילה הזכות להפסיק ו/או לשנות כל היבט בשירותים בכל עת.

הגבלת אחריות
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים במסגרת האתר, מוצעים וניתנים לו כמות שהם ("AS IS"), והחברה איננה מספקת התחייבות, כלשהי לגבי תוכן השירותים, האיכות, המהימנות, הזמינות, האחריות, הסדרי התשלום והמחיר או מידת ההתאמה לצרכי המשתמש, אלא מספקת גישה לשירותים ולמידע "כמות שהם".
התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים, הנובעים ממגבלות טכניות, בין מראה המוצר בפועל לבין מראה המוצר בצילום, ניתן להתרשם ממראה המוצר. תכנים הנגישים באמצעות השימוש בשירותים באתר, לרבות תכנים שמקורם הנקוב ו/או הנגישות אליהם הינם באמצעות קישור (link) לאתרים אינטרנטיים ו/או רשתות חברתיות, מתפרסמים על ידי צדדים שלישיים ובאחריותם, והמפעילה אינה אחראית בכל צורה ואופן לתוכן האמור בהם, ו/או לכל חסר/אי דיוק/טעות/הטעייה/שיבוש/שגיאה/אי בהירות/תוכן פוגעני/הפרת זכויות, בתכנים ו/או בפרסומם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה לא תישא בשום אחריות שהיא ותהיה פטורה מכל תביעה הקשורה או נובעת, במישרין או בעקיפין, ממידע שגוי, או מידע חסר, או מידע לא מדויק, או מידע כוללני, או מידע לא מעודכן, המופיע ו/או נגיש באמצעות האתר. על הסכם זה יחולו אך ורק הדינים החלים במקום משרדה הרשום של החברה וכללי ברירת הדין הבינלאומי לא יחולו על הסכם זה ועל היחסים שבין המשתמשים לבין המפעילה. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במקום משרדה הרשום של החברה.
כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יודגש, כי בכל הנוגע למידע המופיע ו/או נגיש באמצעות האתר, ארונות אמבטיה, ברזים, מקלחונים, חדרי רחצה, קרמיקה ומוצרים נלווים לאמבט, אין להסתמך רק על המידע המופיע ו/או נגיש באמצעות האתר, אלא על המשתמש לברר ולוודא במישרין עם החברה את המידע הנחוץ לו ולשקול במידת הצורך היוועצות עם בעלי מומחיות בתחום. המפעילה לא תהיה אחראית בשום צורה, והמשתמש מוותר בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה, בקשר עם נזקים, הוצאות, אבדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים או נזקים כלכליים או אחרים, ישירים ועקיפים מכל סוג שהוא, הקשורים בהסתמכות על תכנים המופיעים ו/או נגישים באמצעות האתר
.המפעילה אינה אחראית בשום אופן על זמינות המידע, איכות המידע ואינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה,
המפעילה את האתר ו/או את הגישה לאתר, באגים, הפרות אבטחה וכיו"ב. על המשתמש באתר מוטלת האחריות והחובה לוודא שווירוסים ו/או חומרים מזיקים
אחרים מכל סוג שהוא לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש. החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה או שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש,
בין היתר, אך לא רק, מהפסקות בשירות ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או אי זמינות מלאה או חלקית, העדר אפשרות להגיע לאתר או לאתרים אחרים באמצעות קישור (link) המופיע באתר, שיבושי מידע, דליפת מידע ותקלות אחרות.באתר ישנם קישורים לאתרים אחרים ולמקורות אינטרנטיים נוספים. מובהר ומודגש כי למפעילה אין כל שליטה או בקרה על קישורים אלה, זמינותם של אתרים אחרים, לרבות בכל הקשור בתכנים, בפרסומות ובמידע המופיע ומתפרסם בהם. המפעילה אינה ולא תהא אחראית בשום צורה לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, אובדן או הוצאה שעשויים להיגרם למשתמש עקב חשיפתו לאמור באתרים אחרים, שהקישור (link) אליהם מופיע או נגיש באמצעות האתר.

ביצוע רכישות באתר
חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה, תידרשו למסור מידע אישי כדוגמת שם וכתובת דוא"ל. פרטים אלו נמסרים ל-”bathstar – ארונות אמבטיה" מרצונכם החופשי ובהסכמתכם. כמו כן, תישאל האם אתה מתיר ל-" bathstar" ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לפרסומים, השקת מוצרים חדשים ואירועים נוספים. תעשה שימוש bathstar במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. עם השארת פרטיכם באתר תתבקש הסכמתכם להצטרפות לרשימת התפוצה של האתר הן לצורכי שליחת דואר, דואר אלקטרוני ומסרונים (S.M.S) ובהם קטלוגים, מבצעים ודיוורים שונים הסכמתכם כאמור תהווה הסכמה לכל תוכן שיווקי מהחברה.
באם תבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת התפוצה תוכלו לעשות זאת בכל עת או באמצעות קישור מתאים לכך על אותו דבר פרסום או באמצעות תפריט "צור קשר"
באתר תוך השארת בקשתכם או לחלופין הודיעו לנו בטלפון 0543099517 על רצונכם להימחק מרשימת הדיוור.
הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות
אתר "bathstar" נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד של אלו הכשירים לכך (קרי קטין מתחת לגיל 18 ו/או מי שאינו כשיר משפטית לכך, אינו רשאי לעשות שימוש באתר ללא אישור האפוטרופוס), ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע ממשתמשים שימוש באתר, מכל סיבה שהיא, גם אם המשתמשים השתמשו באתר בעבר ובין היתר במקרים הבאים:
סופק מידע שגוי על – ידי המשתמש;
בוצע מעשה או מחדל העלול לגרום נזק לאתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם;הפרת תנאי שימוש אלה;
חוב כספי לחברה;
שימוש באתר לביצוע מעשה בניגוד לחוק ו/או תוך עבירה על הוראות הדין;
מדיניות מחירים ושיטות תשלום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר בו יחויב הרוכש הנו זה המצוין באתר במועד ביצוע הרכישה. הרכישות באתר זה יכולות להיות מבוצעות תוך שליחת הזמנה דרך האתר וחיוב בכרטיס האשראי בסליקה מקוונת. קניה דרך האתר אפשרית בשימוש בכרטיסי אשראי מסוג ויזה, דיינרס, מאסטרקארד וישראכרט (להלן – "כרטיסי האשראי") בלבד. תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי, כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין רק לאחר קבלת אישורים אלה.
התשלום ייגבה בכרטיס אשראי בסליקה מקוונת בלבד תשלום באמצעות המחאות ומזומן כפוף לשיקול דעת החברה. אין כפל מבצעים והנחות.
המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ לפי כל דין.

זמינות הפריטים

פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי החברה בתנאי שהם עדיין זמינים במלאי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את שיווקו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה על ידה והרוכש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. אם וככל שלא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, החברה תיצור עם הרוכש קשר ותציע את האפשרות לבצע הזמנה אחרת או לבטל את הזמנתו המקורית.

 
אישור הזמנה

לאחר שהרוכש אישר את הזמנתו באמצעות השימוש באפשרות "שלח" תועבר הזמנתו לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה כאמור ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי הרוכש. ההזמנה תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתו של הרוכש עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. אם הפריטים אינם במלאי, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיוב כרטיס האשראי, לא תהיה החברה חייבת לספק את הפריט המוזמן, במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובת הרוכש וכרטיס האשראי לא יחויב.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות המכירה הספציפית יגברו הוראות הספציפיות הנוגעות לאותה מכירה.

מדיניות מסירת ההזמנה
אזורי מסירה – ניתן לאסוף את המוצרים שנרכשו באתר איסוף עצמי במחסן הלוגיסטי של החברה בתיאום מראש.
פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר "bathstar – ארונות אמבטיה" יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל (ביחס ליעדים בעניינם קיימת רגישות ו/או הגבלה ביטחונית החברה שומרת לעצמה את הזכות לתאם מקום מסירה חלופי קרוב ו/או להאריך את מועד האספקה). תשלום נפרד ייגבה עבור המשלוח לפי היעד והמחירון המעודכן שלו כפי שיפורסם באתר.
עלויות טיפול ומשלוח

החברה גובה דמי טיפול ומשלוח עבור משלוח המוצרים המופיעים באתר זה. לתשומת לבכם, מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין, ועל המזמין להצטייד בתעודה מזהה ואמצעי התשלום אשר אתו ביצע את ההזמנה, ולהציג אותם בפני השליח \ המתקין, תנאי זה הוא הכרחי לקבלת המוצר ואי עמידה בתנאי זה יכול לגרום לשיבוש במסירת המוצר ולא תהיה למשתמש כל סיבה לטענה. כמו כן, לא ניתן לבצע מסירות לכתובות של תאי דואר.

זמן אספקה

בכפוף לאמור בתקנון זה החברה תספק את הפריט שהוזמן בתוך 2-7 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת ערבי חג וחג (ממועד אישור ההזמנה).
החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

אי עמידה בלוחות זמנים

במידה והזמנתכם לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם החברה בטלפון 0543099517 עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק בקפידה את תוכן החבילה. אם ישנם הבדלים כלשהם בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור בפרק ההחזרות.

מדיניות החזרת מוצרים והחזר כספי

משתמש רשאי לבטל רכישת מוצר ששוויו מעל 50 ש"ח, באמצעות פניה בכתב לחברה, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנותיו ומדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים ושירות כמופיע באתר. ככלל ביטול העסקה יתאפשר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם. ביטול עסקאות בכרטיס אשראי יכולה להוביל אף לעמלת ביטול נוספת בגין סליקה בגובה 2.5% נוספים לדמי הביטול. כנגד החזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד.
תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן. יוזכר כי זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת, בין היתר, לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם
בחוק הגנת הצרכן. לא תתאפשר החזרת מוצר שאריזתו נפגמה ו/או שנעשה במוצר שימוש ו/או שהמוצר במצב לא תקין. לא תתבצע החלפה או החזרה ללא הצגת החשבונית. עבור מוצרים
שסופקו בהזמנה לפי מידות או לפי דרישות מיוחדות לא ניתן לקבל החזר כספי, פתק החלפה או זיכוי כספי לרכישת מוצר אחר.
נעשתה העסקה ושולמה התמורה על ידי הלקוח בתווי קנייה שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו. לא יינתן החזר כספי כנגד החזרת תו קנייה.
במידה וניתנו לצרכן במתנה, (מכל גוף או אדם למעט  החברה  עצמה) (להלן: "נותן המתנה") מוצרים ושירותים ממי שאינו החברה כאמור (להלן:"המתנה"), ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בגין המתנה במידה והציג מקבל המתנה פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה.
החברה תאפשר אף את החלופות הבאות, להחזרת פריט, ללא גביית דמי הביטול:
החלפת מוצר תמורת פריט אחר – כל פריט שנרכש מאתר "bathstar" יכול להיות מוחלף בשווי זהה לתשלום ששולם בפועל בניכוי דמי המשלוח ששולמו על ידי הרוכש וזאת בתוך 14 ימים;
החלפה תמורת שובר זיכוי – הרוכש יהא רשאי להחליף או להמיר כל פריט שנרכש מאתר זה בשובר זיכוי, בשווי זהה לתשלום ששולם בפועל בניכוי דמי המשלוח. זיכוי שלא הוגבל בזמן, ניתן למימוש בכל מועד. זיכוי שהוגבל בזמן, יהיה ניתן למימוש במשך 12 חודשים מיום הנפקתו בלבד.

אופן החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם
לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב על ידי החברה על ידי הודעה של החברה לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

מקום החזרת התמורה

החזרת התמורה (החזר כספי) תתאפשר במשרדי החברה,

מדיניות תיקונים ואחריות על מוצרים

מוצר יישלח לבדיקה ו/או תיקון היצרן, היבואן ו/או המשווק בעלות דמי משלוח ושירות של 50₪ ובהתאם לתקופת האחריות ובכפוף לתנאי האחריות של היצרן, היבואן ו/או המשווק. אחריות על מוצרים, תכונותיהם ואיכותם הינם באחריות היצרן, היבואן ו/או המשווק בלבד ואינם באחריות החברה. לקוח שיציג הוכחת קניה של המוצר מהחברה ו/או חברי מועדון הלקוחות של החברה יהיו פטורים מתשלום דמי משלוח ושירות בכל מקרה.
.מוצר שנמסר לתיקון יוחזר ללקוח תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 ימי עסקים מיום מסירת המוצר לתיקון. כתאריך המסירה ייחשב התאריך המצוין על גבי טופס התיקונים
החזרת המוצר המתוקן ללקוח תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס תיקון והצגת תעודה מזהה. החברה אינה אחראית לטיב התיקון והשירות המסופק על-ידי היצרן, היבואן ו/או המשווק.

קניין רוחני

*לחברה מלוא זכויות היוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה ו/או עבורה או שהזכויות בהם הועברו אל החברה מצד שלישי, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, כמשמעותם בחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007 ובפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972, ו/או בהוראות כל דין.

*החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש אישי באתר, מוגבל אך ורק לצורך קבלת השירותים המסופקים ע"י האתר ובכפוף לתנאי השימוש העדכניים שמתפרסמים על ידי החברה. המשתמש באתר מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה הרוחני של המפעילה, לרבות פעולות כגון תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), שחזור לשפה עילית, שחזור לשפת סף, שינוי ו/או יצירת נגזרות עבודה המבוססות על האתר ו/או לשנותו בכל דרך אחרת.

*לחברה הזכויות הבלעדיות לעשות שימוש מסחרי במידע הסטטיסטי הנאגר כתוצאה משימושם של המשתמשים באתר לצורך חיפוש/ איתור / רכישה. למשתמש ו/או לכל צד ג' אין רשות ו/או זכות להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. כך גם אסור שימוש המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני, בכל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה אשר מופיעים באתר והינם קניינם החוקי של בעליהם המתאימים.

*מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש אינו רשאי לאגור ו/או לאסוף מידע הניתן לזיהוי אישי, שאינו נוגע באופן בלעדי למשתמש עצמו; לעשות שימוש בשירותים המסופקים על ידי "תן לחיות" להורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; להשתמש בכריית נתונים ו/או להשיק לאתר מערכת אוטומטית, רובוטים או כלים אחרים, המשמשים לאיסוף מידע מסיבי וחילוץ נתונים מכל סוג שהוא או להשתמש בשירות למשלוח הודעות דיוור ישיר או לכל מטרה מסחרית אחרת.

*אין להשתמש בשירות לצורך משלוח "bathstar" דואר זבל, לשדר תוכן מחשב מזיק מכל סוג שהוא או כל פעולה אחרת "תן לחיות" המנוגדת לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ו/או להפריע לשירות . הפרת מדיניות זו של איסור משלוח דואר זבל ו/או מדיניות הפרטיות של החברה, עלולה לגרור אחריה חיוב בסנקציות פליליות ואזרחיות, לרבות הטלת קנסות.

*למפעילה שמורה הזכות לסיים את גישת המשתמש לשירותים לאלתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר בגין פגיעה ו/או הפרה לכאורה שביצע המשתמש באיזו זכות מזכויותיה של המפעילה. אין לפרש העדר פעולה מצד המפעילה, או נקיטה בסנקציה מאוחרת על ידה, כהסכמה לאותה פעולה לכאורה שבוצעה נגדה, המהווה פגיעה ו/או הפרה של זכות מזכויותיה.

*מדיניות פרטיות

במדיניות פרטיות זו, המונח "מידע אישי" פירושו כל מידע שנאסף על ידי המפעילה או מי מטעמה, או נמסר על ידי המשתמש, ואשר במאמץ סביר, עשוי לשמש כדי לזהותו. מידע אישי עשוי לכלול, שם פרטי ושם משפחה, כתובת בית, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון סלולרי, גיל, מין, ובנסיבות מסוימות, מידע על המיקום.
.השימוש באתר יכול לכלול הרשמה והזדהות, במטרה ללמוד על תנועת הגולשים והעדפותיהם. המערכת יכול ותאסוף מידע ונתונים סטטיסטיים בנוגע להרגלי השימוש של המשתמשים. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש באופן וולונטרי והפרטים שייאספו לגביו מעצם שימושו באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות מטה:
*כדי לאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתר.
*כדי לזהות את המשתמש בעת כניסות חוזרות לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממנו להזין בכל פעם מחדש את פרטיו.
*כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו סטטיסטי.
*כדי לאפשר להתאים את השירותים באתר להעדפותיו של המשתמש.
*כדי לשלוח למשתמש מדי פעם הודעות/מסרונים בדואר אלקטרוני, באמצעות בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמתו המפורשת לכך, בעת ההרשמה לאתר או בכל דרך אחרת. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו לכך בכל עת ולחדול מקבלת הודעות דואר/מסרונים מהחברה. החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטיו האישיים של המשתמש למפרסמים לשם פניה כזו או אחרת אליו, בדיוור ישיר.
*לצורך יצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך.
*לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
*לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.
*המשתמש מחויב לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת סודיות הסיסמא וקוד המשתמש שהונפקו לו בעת הרישום לאתר, המאפשרים גישה למידע.
*המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשם משתמש אחר ו/או בסיסמא של משתמש אחר וכמובן גם לא למסור לאחר את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלו.
.חל איסור מוחלט על איסוף מידע אישי הניתן לזיהוי על אודות משתמש אחר ובכלל זה, לצורך מטרה מסחרית.
*המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו, שהחברה תוכל למפות את בחירותיו ולעשות שימוש בסמנים טכנולוגיים, המוכרים בשם "עוגיות" ((cookies אך לא רק, המזהים ומשמרים את העדפותיו לצורך שיפור מהירות וחווית הגלישה שלו (לדוגמא, ע"י ביטול הצורך להזין מחדש קוד כניסה וסיסמא בעת רישום).
*משתמש המתנגד לאיסוף מידע מסוג זה לגביו ואחסונו במחשב שברשותו, יכול להסיר סמנים אלה באופן יזום, כרצונו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהסרת סמנים אלה תשפיע על מהירות וחווית השימוש שלו באתר וייתכן כי חלק מהיישומים לא יפעלו כראוי או עשויים להיות אטיים מהרגיל.

שונות

כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
*כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
*שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
*חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק